HITIEN GROUP đã sử dụng chiến lược “BÁT QUÁI TRẬN ĐỒ”